MENU

Mε νέα αυστηρά δεδομένα όσον αφορά στη φοίτηση αλλά και στη συμπεριφορά τους μέσα στα πανεπιστήμια θα εισέλθουν οι νέοι φοιτητές, ενώ αντίστοιχα θα κληθούν να προσαρμοστούν και οι «παλιοί». 

Ο νέος νόμος ο οποίος ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες δεν αφήνει και πολλά περιθώρια στους φοιτητές ν΄ ακολουθήσουν παλιές «συνήθειες» καθώς θα κινδυνεύουν με ποινές για πειθαρχικά παραπτώματα ακόμη και με οριστική διαγραφή από τα μητρώα του πανεπιστημίου.

Οι φοιτητές θα πρέπει να ξέρουν ότι στο εξής οι πειθαρχικές ποινές θα ξεκινούν από μια απλή επίπληξη και θα φτάνουν έως και: Aπαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ακόμη και για ολόκληρη εξεταστική. Προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος. 

Προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας έως και δυο χρόνια! Αναστολή «πάσο» και άλλων παροχών όπως χρήση φοιτητικής εστίας, λήψης συγγραμμάτων. Όσο για τη λήψη του πτυχίου θα υπάρχει ένα όριο καθώς οι… αιώνιες σπουδές λαμβάνουν τέλος. 

Συνεπώς παλιοί και νέοι φοιτητές καλό θα ήταν να είναι γνώστες των καινούργιων δεδομένων για να μη βρεθούν…προ απροόπτου.

Πειθαρχικό παράπτωμα

Το πειθαρχικό παράπτωμα τελείται με εκ προθέσεως πράξη του φοιτητή η οποία μπορεί να του καταλογιστεί. Το πειθαρχικό παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και από αμέλεια, εφόσον αυτό ορίζεται ειδικά. Το παράπτωμα μπορεί να τελεστεί και με παροχή συνδρομής σε τρίτο πρόσωπο ή διευκόλυνσή του για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος. 2. Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές συνιστούν:

η παραβίαση του αδιάβλητου των εξετάσεων

η λογοκλοπή ή η αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο εκάστοτε αντικείμενο επιστημονικής ενασχόλησης ή έρευνας

η καταστροφή περιουσίας του ιδρύματος, κινητής ή ακίνητης, που χρησιμοποιείται από το ίδρυμα ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας

η παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας του όσο και της λειτουργίας των μονομελών και συλλογικών οργάνων και των υπηρεσιών του, καθώς και της χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του

η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος χωρίς την άδεια των αρμόδιων οργάνων του

η χρήση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων, των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού του ιδρύματος για την εξυπηρέτηση σκοπών που δεν συνάδουν με την αποστολή του, καθώς και η διευκόλυνση τρίτων για την τέλεση της πράξης αυτής

η υπαίτια και με οποιονδήποτε τρόπο ρύπανση των στεγασμένων ή ανοικτών χώρων του ιδρύματος, συμπεριλαμβανόμενης και της ηχορύπανσης,

η χρήση απαγορευμένων ουσιών, που εμπίπτουν στον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), εντός του ιδρύματος και η οποιαδήποτε συμβολή στη διακίνηση αυτών

η τέλεση οποιουδήποτε πλημμελήματος ή κακουργήματος εφόσον συνδέεται με τη φοιτητική ιδιότητα.

Πειθαρχικές ποινές

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε φοιτητή, αν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, είναι οι εξής: α) έγγραφη επίπληξη, β) απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων, για μία ή περισσότερες εξεταστικές περιόδους, γ) προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, δ) προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας από έναν (1) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες και ε) οριστική διαγραφή. 2. 

Η προσωρινή αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας επιφέρει την αναστολή της ισχύος του δελτίου εισιτηρίου και την αντίστοιχου χρόνου αποστέρηση των δικαιωμάτων που η ιδιότητα αυτή συνεπάγεται, όπως της συμμετοχής στις εξετάσεις, της λήψης διδακτικών συγγραμμάτων και της λήψης υποστηρικτικού χαρακτήρα χρηματικών ή άλλων παροχών από το ίδρυμα. Ποινή αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας άνω των έξι (6) μηνών συνεπάγεται και τη στέρηση του δικαιώματος χρήσης των χώρων και υποδομών του ιδρύματος, καθώς και του δικαιώματος διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Α.Ε.Ι. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 3. 

Για τα πειθαρχικά παραπτώματα της παρ. 2 του άρθρου 23 μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος ποινές με εξαίρεση την ποινή της οριστικής διαγραφής, η οποία μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. γ΄, δ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23. 4. Η πειθαρχική ευθύνη λήγει με την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας. Η πειθαρχική διαδικασία παύει, εφόσον ο πειθαρχικά διωκόμενος απωλέσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη φοιτητική ιδιότητα. 

Πειθαρχικό συμβούλιο φοιτητών

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών συγκροτείται με απόφαση του πρύτανη για θητεία δύο (2) ετών, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των φοιτητών και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται για θητεία ενός (1) έτους. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών και ο αναπληρωτής του αναδεικνύονται με μυστική ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα από το σύνολο των φοιτητών του ιδρύματος, με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου των φοιτητών στη σύγκλητο. Αν δεν αναδειχθεί ή απουσιάζει ο εκπρόσωπος των φοιτητών, το πειθαρχικό συμβούλιο συγκροτείται, λειτουργεί, συνεδριάζει και λαμβάνει νομίμως αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή του. Χρέη γραμματέα εκτελεί μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του ιδρύματος, ο οποίος ορίζεται με την πράξη συγκρότησης. 5. Η δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων.

Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία

Η πειθαρχική δίωξη εις βάρος φοιτητή ασκείται από τον πρόεδρο του οικείου τμήματος ή από τον κοσμήτορα της σχολής σε περιπτώσεις μονοτμηματικών σχολών. Δύναται να ασκηθεί και από τον πρύτανη ή τον αρμόδιο αντιπρύτανη ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, αν λάβουν γνώση ή έχουν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και δεν έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη από τον πρόεδρο του τμήματος ή τον κοσμήτορα της σχολής. 2.

Η πειθαρχική δίωξη φοιτητή αρχίζει είτε με την έγγραφη κλήση σε προηγούμενη ακρόαση (απολογία) του πειθαρχικώς διωκόμενου ενώπιον του αρμόδιου μονομελούς πειθαρχικού οργάνου είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο τον καλεί σε απολογία υποχρεωτικώς μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής ανάκρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.

Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως. Στο έγγραφο κλήσης και στο παραπεμπτήριο έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στον πειθαρχικώς διωκόμενο, περιγράφονται με σαφή και ορισμένο τρόπο τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και παρατίθενται οι διατάξεις που το τυποποιούν, καθώς και οι προβλεπόμενες γι’ αυτό ποινές. Στα ίδια έγγραφα γίνεται αναφορά και στο σχετικό αποδεικτικό υλικό, στο οποίο ο πειθαρχικώς διωκόμενος έχει πρόσβαση είτε με επισκόπησή του είτε με χορήγηση αντιγράφων.

Η τασσόμενη προθεσμία για απολογία είναι εύλογη και, πάντως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. 3. Μετά το πέρας της ανάκρισης του άρθρου 27 και πριν από την έκδοση απόφασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Φοιτητών καλεί εκ νέου τον φοιτητή σε ακρόαση, παρέχοντάς του εύλογο χρόνο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) ημερών, για την προετοιμασία της υπεράσπισής του.

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να παρίσταται με συνήγορο και να προτείνει μάρτυρες υπεράσπισης. Αν ο φοιτητής δεν κατανοεί την ελληνική γλώσσα, λαμβάνεται μέριμνα για τη μετάφραση των σημαντικότερων εγγράφων της διαδικασίας σε γλώσσα που κατανοεί και για την παροχή σε αυτόν διερμηνέα. 4. Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου ή εκκρεμοδικίας.

Ανώτατο όριο φοίτησης

Η ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά  εξάμηνα.Στην περίπτωση προγραμμάτων σπουδών των οποίων ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης οι φοιτητές θα πρέπει να διαγράφονται με απόφαση των τμημάτων και των αρμόδιων οργάνων τους .Ολα αυτά αφορούν τους νεοεισερχόμενους φοιτητές  και το πιθανότερο είναι ΄΄ότι όλα τα ιδρύματα θα προχωρούν σε διαγραφές μελλοντικά καθώς θα έχουν επιπτώσεις στη χρηματοδότης τους. 
 

Τι θα ισχύσει για τους «παλιούς» φοιτητές

Για τους φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι και δεν έχουν υπερβεί  την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης, ο υπολογισμός της ανώτατης διάρκειας φοίτησης εκκινεί από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και εκτείνεται μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης, προσαυξημένης κατά τέσσερα εξάμηνα για τους τετραετούς φοίτησης και κατά έξι εξάμηνα  για πενταετή  ή εξαετή τμήματα. Παράδειγμα εάν ένας φοιτητής που θα είναι στο 3ο έτος  το επόμενο ακαδημαϊκό  έτος 2021-22, σε τετραετές τμήμα, έχει υπόλοιπο έξι (4+2) χρόνια.  Μετά διαγράφεται. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει υπόλοιπο οκτώ (5+3) χρόνια, αρχίζοντας τον υπολογισμό αυτό από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Τι θα ισχύσει για όσους έχουν ήδη υπερβεί το όριο φοίτησης

Οι φοιτητές που ήδη έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης τους δίνεται επιπλέον  χρόνος φοίτησης, ίσος προς την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του τμήματός τους, ξεκινώντας τον υπολογισμό από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22. Για παράδειγμα εάν ένας φοιτητής βρίσκεται στο δέκατο έτος σε τμήμα τετραετούς φοίτησης έχει δικαίωμα φοίτησης άλλα τέσσερα χρόνια ,  ξεκινώντας από το επόμενο ακαδημαικό έτος 2021-22. Αντίστοιχα εάν το τμήμα είναι  πενταετούς φοίτησης έχει άλλα πέντε χρόνια.

Φοιτητές με προβλήματα υγείας και εργαζόμενοι

Με τον εσωτερικό κανονισμό του ΑΕΙ  καθορίζονται διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με αναπηρία  καθώς και οι αθλητές κατά τη διάρκεια των σπουδών  τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και

βα) για όσα έτη καταλαμβάνουν  διάκριση 1ης  έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα  ατομικών αθλημάτων  με συμμετοχή τουλάχιστον  12 αθλητών και 8 σωματείων  ή αγωνίζονται σε ομάδες  των δύο ανώτερων κατηγοριών  σε ομαδικά αθλήματα  ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων  σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα  ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις  υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

ββ/ συμμετέχουν έστω άπαξ,κατά τη διάρκεια  της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών  για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών, Δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.  

Πηγή: ethnos.gr 
 

Πανεπιστήμια: Βάζει τέλος στις «παλιές συνήθειες» των φοιτητών ο νέος νόμος